Nurture Network, 20th Nov, Programme

10am – 10.30am Arrival, teas and coffees.
10.30am – 10.45am Welcome from Inside Out Cymru
10.45am – 11.15am Mindfulness and Nature Demonstration from artist Sarah Goodey
11.20am – 11.50am Sentimentality and Objects Demonstration from prop and jewellery maker Lisa Floyd
11.55am – 12.25pm Playfulness and Printing Demonstration from print-maker Bill Chambers 
12.30pm – 1pm Presentation and Discussion: Teaching Resources
1pm – 1.45pm  Lunch
1.45pm – 2pm Introductions from Inside Out Cymru
2pm – 2.40pm Self-Care and Holding from art psychotherapist Manuela Niemetscheck
2.45pm – 3.40pm Sharing Circle and Wellbeing Actions from Soul Creative Circle Facilitator, Liz Thomas
3.45pm – 4pm Reflection and Feedback from Inside Out Cymru
4pm – 5pm Room available for networking.

Accessibility

 • This event will be delivered in English.
 • There is level access.
 • Doorways are wide.
 • Disabled toilets will be accessible throughout the day.
 • Free disabled parking is available in the Twyn Car Park.
 • Resources and presentations will be prepared with neurodivergence in mind.
 • All resources will be available after the event.
 • This event will not be formal. We welcome different ways of concentrating.
 • A small budget is available for personal access costs.

Travel

 • Parking is available at the Twyn Car Park next door to the venue for £3.70 a day.
 • Alternative parking is available at Crescent Road Car Park (8 mins walk).
 • Transport for Wales off information on public transport that serve the area.

Rhwydwaith Annog, 20 Tachwedd, Rhaglen

10am – 10.30am Cyrraedd, te a choffi.
10.30am – 10.45am Croeso gan Inside Out Cymru
10.45am – 11.15am Arddangosiad Ymwybyddiaeth Ofalgar a Natur gan yr artist, Sarah Goodey.
11.20am – 11.50am Arddangosiad Sentimentalrwydd a Gwrthrychau gan y gwneuthurwr propiau a gemwaith, Lisa Floyd.
11.55am – 12.25pm Arddangosiad Chwaraegarwch a Phrintio gan y lluniwr printiau, Bill Chambers 
12.30pm – 1pm Cyflwyniad a Thrafodaeth: Adnoddau Addysgu
1pm – 1.45pm  Cinio
1.45pm – 2pm Cyflwyniadau gan Inside Out Cymru
2pm – 2.40pm Hunan Ofal a Chynnal gan y seciotherapydd celf Manuela Nimetscheck (ar Zoom) 
2.45pm – 3.40pm Cylch Rhannu a Gweithredoedd Llesiant gan Liz Thomas, Hwylusydd Soul Creative Circle.
3.45pm – 4pm Myfyrio ac Adborth gan Inside Out Cymru
4pm – 5pm Ystafell ar gael ar gyfer rhwydweithio.

Hygyrchedd

 • Cynhelir y digwyddiad hwn drwy gyfrwng y Saesneg.
 • Mae mynediad gwastad ar gael.
 • Mae’r drysau’n llydan.
 • Bydd y toiledau i bobl anabl ar gael drwy gydol y dydd.
 • Mae parcio am ddim i bobl anabl ar gael ym Maes Parcio’r Twyn
 • Bydd yr adnoddau a’r cyflwyniadau’n cael eu paratoi gan roi ystyriaeth i niwrowahaniaeth.
 • Bydd yr holl adnodau ar gael ar ôl y digwyddiad.
 • Ni fydd y digwyddiad hwn yn un ffurfiol. Rydym yn croesawu gwahanol ffyrdd o ganolbwyntio.
 • Mae cyllideb fechan ar gael ar gyfer costau mynediad personol.

Trafnidiaeth

 • Mae’n bosib parcio ym Maes Parcio’r Twyn gerllaw’r lleoliad, am £3.70 y dydd.
 • Fel arall, gallwch barcio ym Maes Parcio Crescent Road (8 munud ar droed).
 • Gall Trafnidiaeth Cymru ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus sy’n gwasanaethu’r ardal.