Participation Manager (0.6 FTE)

Inside Out Cymru is looking for a Participation Manager to coordinate, develop and oversee the charity’s programme of workshops. Inside Out Cymru works with adults with the aim of promoting social inclusion and mental well-being through the arts and creative activity. Workshops are open to the general public, but participants with mental health issues are particularly welcomed.

The post of Participation Manager has been developed to assist the General Manager and Board of Trustees with the day-to-day running of the charity’s activities programme. The successful applicant will have experience of working with partners through co-producing and developing projects, maintaining project budgets and managing a team. The post will also focus on delivering a training programme for healthcare professionals to build skills in delivering creative activities to their service users.

The commission will run from the week commencing Monday 31st May 2021 until March 31st 2023, and will be based on flexible working hours of 22.5 hours per week or 0.6 full time equivalent, with a salary of £28,000 pro rata (£16,800 actual). This is not a freelance contract – if successful you will be employed by the charity.

How To Apply

A letter of application detailing how you meet the person specification, an accompanying CV, and the names of two referees should be emailed to info@inside-out-cymru.org.

The deadline for applications is 12 noon on Monday 10th May 2021 and we will be inviting those short-listed for interview during the week of 17th May. The role will begin on the week of 31st May 2021.

Inside Out Cymru strives to be an equal opportunity employer.

This post is funded by The National Lottery Community Fund.

Downloads

IOC – Participation Manager – Job Pack

IOC – Rheolwr Cyfranogiad – Pecyn Swydd

 

Rheolwr Cyfranogiad (o.6 FTE)

Mae Inside Out Cymru yn chwilio am Rheolwr Cyfranogiad i gydlynu, datblygu a goruchwylio rhaglen weithdai’r elusen. Mae Inside Out Cymru yn gweithio gydag oedolion, gyda’r nod o hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a llesiant meddwl drwy’r celfyddydau a gweithgarwch creadigol. Mae gweithdai’n agored i’r cyhoedd, ond rhoddir croeso penodol i gyfranogwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae swydd y Rheolwr Cyfranogiad wedi ei datblygu i gynorthwyo’r Rheolwr Cyffredinol a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i redeg rhaglen weithgareddau’r elusen o ddydd i ddydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio gyda phartneriaid drwy gydgynhyrchu a datblygu prosiectau, cynnal cyllidebau prosiectau a rheoli tîm. Bydd y swydd hon hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu rhaglen hyfforddiant i weithwyr proffesiynol gofal iechyd allu magu sgiliau er mwyn cyflwyno gweithgareddau creadigol ar gyfer eu defnyddwyr gwasanaeth.

Bydd y comisiwn yn rhedeg o’r wythnos yn cychwyn ar Ddydd Llun 31ain Mai 2021 tan 31ain Mawrth 2023, a bydd yn seiliedig ar oriau gweithio hyblyg o 22.5 awr yr wythnos neu 0.6 cyfwerth â llawn amser, gyda chyflog o £28,000 pro rata (£16,800 gwirioneddol). Nid yw hwn yn gytundeb llawrydd – os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich cyflogi gan yr elusen.

Sut I Wneud Cais

Dylid anfon llythyr cais yn rhoi manylion sut ydych yn cyflawni y fanyleb person, CV atodol ac enw dau/dwy ganolwr a info@inside-out-cymru.org.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 hanner hwr Dydd Llun 10eg Mai 2021, a byddwn yn gwahodd y rhai ar y rhestr fer am gyfweliad yn ystod wythnos 17eg Mai. Bydd y swydd yn cychwyn yn ystod wythnos 31ain Mai.

Mae Inside Out Cymru yn ymdrechu i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Mae’r postiad hwn wedi ei noddi gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Downloads

IOC – Participation Manager – Job Pack

IOC – Rheolwr Cyfranogiad – Pecyn Swydd