Diary and laptop
Participation Engagement Officer (0.6 FTE)

Inside Out Cymru is looking for a Participation Engagement Officer to support the charity’s programme of workshops. 

The Participant Engagement Officer will work with the General Manager, Administration Manager, Participation Manager, Artists and Board of Trustees to assist with the delivery of a programme of workshops across the Gwent area as well as strengthen the sustainability and vision of the project overall.

The successful applicant will have experience of supporting participants. The post will focus on assisting people to access the workshops, maintaining accurate records and collating monitoring and evaluation information as agreed with the IOC General Manager.

The fixed term contract will run until March 31st 2023 and is based on flexible working hours of 22.5 hours per week (0.6 full time equivalent), with a salary of £19,000 pro rata (£11,400 actual). This is not a freelance contract – if successful you will be employed by the charity.

How To Apply

A letter of application detailing how you meet the person specification, an accompanying CV, and the names of two referees should be emailed to noleen@inside-out-cymru.org.

The deadline for applications is 12 noon on Friday 4 June 2021 and we will be inviting those short-listed for interview on Tuesday 15 June 2021.

Inside Out Cymru strives to be an equal opportunity employer.

This post is funded by The National Lottery Community Fund.

Downloads

IOC – Participation Engagement Officer – Job Pack

IOC – Swyddog Ymgysylltu A Chyfranogwyr – Pecyn Swydd

 

Swyddog Ymgysylltu  Chyfranogwyr (o.6 FTE)

Mae Inside Out Cymru yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu â Chyfranogwyr i gefnogi rhaglen yr elusen o weithdai. 

Bydd y Swyddog Ymgysylltu â Chyfranogwyr yn gweithio gyda’r Rheolwr Cyffredinol, Rheolwr Gweinyddol, Rheolwr Cyfranogiad, Artistiaid a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i helpu i gyflwyno rhaglen o weithdai ar draws ardal Gwent yn ogystal â chryfhau cynaliadwyedd a gweledigaeth y prosiect yn gyffredinol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o gefnogi cyfranogwyr. Bydd y swydd yn canolbwyntio ar gynorthwyo pobl i gael mynediad i’r gweithdai, cadw cofnodion cywir a choladu gwybodaeth fonitro a gwerthuso fel y cytunwyd arno gyda Rheolwr Cyffredinol IOC. 

Bydd y contract cyfnod penodol yn rhedeg tan 31 Mawrth 2023 ac mae’n seiliedig ar oriau gwaith hyblyg o 22.5 awr yr wythnos (0.6 cyfwerth ag amser llawn), gyda chyflog £19,000 pro rata (£11,400 gwirioneddol). Nid contract llawrydd yw hwn – os byddwch yn llwyddiannus byddwch yn cael eich cyflogi gan yr elusen.

Sut I Wneud Cais

Dylid e-bostio llythyr cais yn nodi manylion sut rydych chi’n bodloni manyleb y person, CV cysylltiedig, ac enwau dau ganolwr at noleen@inside-out-cymru.org.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ddydd Gwener 4 Mehefin 2021 a byddwn yn gwahodd y rhai sydd ar y rhestr fer i gael cyfweliad ddydd Mawrth 15 Mehefin 2021.

Mae Inside Out Cymru yn ymdrechu i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Mae’r postiad hwn wedi ei noddi gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Downloads

IOC – Participation Engagement Officer – Job Pack

IOC – Swyddog Ymgysylltu A Chyfranogwyr – Pecyn Swydd