Loading Map....
Mon 20 Nov, 10:00am
The Twyn Community Centre, The Twyn Square, Caerphilly, CF83 1JL
IG_Eng

Nurture Network: Skill Share and wellbeing support for participatory arts freelancers


Be a part of the conversation on how the sector can help you support each other!


Funded by Arts Council of Wales, Sharing Together.


 


Monday 20th November , 10am - 4pm


The Twyn Community Centre, Caerphilly, CF83 1JL


 


Join us at ‘Nurture Network’ - a day-long skill share and wellbeing event for freelance artists working in participatory arts in Gwent. You will enhance practical skills through demonstrations, make connections with other freelancers, and gain insight into current wellbeing provision as well as have your input into ongoing shared teaching resources for the sector. This event has been specially curated for arts and health / participatory arts / community arts freelancers in Gwent.


This event is free. All demonstrations are participatory. Refreshments and lunch will be provided. Resources will be shared following the event.


 


See the full programme here.


See updates on our social media here.


Contact Becca if you have any questions: engage@inside-out-cymru.org


Accessibility


• This event will be delivered in English.


• There is level access.


• Doorways are wide.


• Disabled toilets will be accessible throughout the day.


• Free disabled parking is available in the Twyn Car Park.


• Resources and presentations will be prepared with neurodivergence in mind.


• All resources will be available after the event.


• This event will not be formal. We welcome different ways of concentrating.


• A small budget is available for personal access costs.


Travel


• Parking is available at the Twyn Car Park next door to the venue for £3.70 a day.


• Alternative parking is available at Crescent Road Car Park (8 mins walk).


• Transport for Wales off information on public transport that serve the area.


 


--


 


Rhwydwaith Annog: Digwyddiad rhannu sgiliau a chymorth llesiant i weithwyr llawrydd yn y celfyddydau cyfranogol


Dewch i fod yn rhan o'r sgwrs ynghylch sut y gall y sector eich helpu i gefnogi'ch gilydd!


Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cydrannu.


 


Dydd Llun 20 Tachwedd , 10am - 4pm


Canolfan Gymunedol y Twyn, Caerffili CF83 1JL


 


Ymunwch â ni yn y 'Rhwydwaith Annog' - digwyddiad undydd llesiant a rhannu sgiliau ar gyfer artistiaid llawrydd sy'n gweithio yn y celfyddydau cyfranogol yng Ngwent. Byddwch yn cyfoethogi eich sgiliau ymarferol drwy arddangosiadau, yn creu cysylltiadau gyda gweithwyr llawrydd eraill ac yn dod i ddeall pa ddarpariaeth lesiant sydd ar gael ar hyn o bryd. Bydd cyfle hefyd i fynegi eich barn ar adnoddau addysgu cyffredin ar gyfer y sector. Mae'r digwyddiad hwn wedi cael ei drefnu'n benodol ar gyfer gweithwyr llawrydd celfyddydau ac iechyd / celfyddydau cyfranogol / celfyddydau cymunedol yng Ngwent.


Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim. Mae pob un o'r arddangosiadau'n gyfranogol. Darperir lluniaeth a chinio. Bydd adnodau'n cael eu rhannu ar ôl y digwyddiad.


 


Mae'r rhaglen lawn i'w gweld yma.


 


Cewch ddiweddariadau ar ein cyfryngau cymdeithasol, yma.


Cysylltwch â Becca os oes gennych unrhyw gwestiwn: engage@inside-out-cymru.org


Hygyrchedd


• Cynhelir y digwyddiad hwn drwy gyfrwng y Saesneg.


• Mae mynediad gwastad ar gael.


• Mae'r drysau'n llydan.


• Bydd y toiledau i bobl anabl ar gael drwy gydol y dydd.


• Mae parcio am ddim i bobl anabl ar gael ym Maes Parcio'r Twyn.


• Bydd yr adnoddau a'r cyflwyniadau'n cael eu paratoi gan roi ystyriaeth i niwrowahaniaeth.


• Bydd yr holl adnodau ar gael ar ôl y digwyddiad.


• Ni fydd y digwyddiad hwn yn un ffurfiol. Rydym yn croesawu gwahanol ffyrdd o ganolbwyntio.


• Mae cyllideb fechan ar gael ar gyfer costau mynediad personol.


Trafnidiaeth


• Mae'n bosib parcio ym Maes Parcio'r Twyn gerllaw'r lleoliad, am £3.70 y dydd.


• Fel arall, gallwch barcio ym Maes Parcio Crescent Road (8 munud ar droed).


• Gall Trafnidiaeth Cymru ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gwasanaethu'r ardal.


BOOK YOUR PLACE

Online reservations are not available for this event. Please contact becca@inside-out-cymru.org to book your place.